https://www.thornoak.com

欧冠科内利亚诺3-0战胜费内巴切数据统计分析二

 r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;if(e.match(/[^\x00-\xff]/))return u.PASSWORD_FULL_SHARP;e.utils.monitor={};r&&s?(s+=&_=+(new Date).getTime(),o.resolve(s)):e.sync.getCaptchaUrl(n).then(function(e){s=i._captchaUrl=e.captchaUrl,s+=&_=+(new Date).getTime(),o.resolve(s)}),o.promise()}}),t.each([on,one,off,trigger],function(t,n){r.prototype[n]=function(){return arguments[0]=arguments[0].replace(/( $)/g,.+this.name+$1),e.events[n].apply(null,arguments),this}}),e.getLogic=function(e){return new r(e)}}(QHPass),function(e){use strict;return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!/^[\w\u4e00-\u9fa5\.]{2,14}$/.test(e)&&u.USERNAME_INVALID},checkNickname:function(e){return e=o.trim(e),r(e)?u.NICKNAME_EMPTY:n(e,2,14)?!而拦网上达内西这点,包括塞拉,法布里斯这两点的端拦网都是很有高度的,所以从蓝网上来说确实科内利亚诺每个队员都表现不错,当然除了希尔,希尔这场球的拦网端也没有很好的发挥,但是对于希尔来说是有一定的拦网能力的,网上实力也很不错,但是这场球没有发挥出来还是比较可惜的。

 if(void 0===t?t=!f.length0;return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return e=o.trim(e),r(e)?u.EMAIL_EMPTY:!for(n[(e.length4&15)+r.charAt(15return i}function d(e){return unescape(encodeURIComponent(e))}function v(e){return c(d(e))}function m(e){return p(v(e))}function g(e,t){return h(d(e),d(t))}function y(e,t){return p(g(e,t))}e.utils.md5=function(e,t){return t?y(t,e):m(e)}}(QHPass),function(e){use strict;return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});function t(e){return String(e).replace(/[^\x00-\xff]/g,--).length}function n(e,n,r){var i=t(e);var f=setTimeout(function(){t.reject()},r);return 2147483647*(Math.round(2147483647*Math.random())^t(n))}var i=__guid,s=e.utils.storage(cookie),o=document.domain,u=s.get(i);o({action:n,module:e.namespace,type:t})}),n.on(invalid.*,function(e,t){o({action:invalid,module:e.namespace,errno:t.errno,errmsg:t.errmsg})}),n.on(warn.* warning.*,function(e,t){t.errno&&(t=(+t.errno+)+t.errmsg),o({action:warn,module:e.namespace,message:t})}),n.on(error.* fatal.*,function(e,t){t.errno&&(t=(+t.errno+)+t.errmsg),o({action:error,module:e.namespace,message:t})}),Math.random()=n}function r(e){return i.map(e,function(e){return e.toString()}).join()}var i=e.$,s=quc.funcCache,o={};return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!return void 0!if(t.isPlainObject(i))return r(!return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!var s=new c(t,{},!t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var n;s[e]=t},i.getErrorMsg=function(e,n){return t.isPlainObject(e)&&(n=e.errmsg,e=e.errno),s[e]n.replace(/\+/g, ).replace(/class=([]).+?\1/,class=quc-link)},i.getErrorType=function(e){switch(e=e.errnoe){case r.MOBILE_EMPTY.errno:case r.MOBILE_INVALID.errno:case r.MOBILE_DUPLICATE.errno:returnmobile;var t,n=e.$;

 ==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;var f=parseFloat(s.css(margin-left))+parseFloat(s.css(padding-left))+u+112,l=parseFloat(s.css(margin-top))+parseFloat(s.css(padding-top))+u+111;return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!e.utils.support.fixed&&i.on(scroll,this._adjustPosition),this.$el.on(DOMNodeInserted DOMNodeRemoved,this._adjustPosition)},setMask:function(){if(this.opt.showMask&&(this.$mask=this.$maskt(this.opt.maskTpl),t(document.body).append(this.$mask),!returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!/^[\w\u4e00-\u9fa5\.]{2,14}$/.test(e)&&u.NICKNAME_INVALID:u.NICKNAME_TOO_SHORT},checkEmail:function(e){var t=/^[a-z0-9](?:[\w.\-+]*[a-z0-9])[email protected][a-z0-9][\w.-]*\.[a-z]{2,8}$/i;if(!

 return null!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});而科内利亚诺相比较而言,在沃沃什的调配之下,整支队伍打得还是比较灵活的,大发体育平台而且从数据上也反映的出来,下面我们就结合科内利亚诺的数据统计来分析一下这支队伍。case r.EMAIL_EMPTY.errno:case r.EMAIL_INVALID.errno:returnemail;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});if(!for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);而且抛开数据不谈,我们看希尔的进攻,其实单从场面上来看就不是很硬气,应该说希尔整个上步到抡手臂,都不像朱婷,塞拉那样,甚至跟罗宾逊都不一样,希尔整个进攻就抡大臂,然后手臂力量也不想冈察洛娃那样可以硬打,所以整个节奏下来就看上去特别软。1;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^!

 ==n?n:t},remove:function(e){delete this.data[e]}},f=navigator.userAgent.toLowerCase(),l=f.match(/msie ([\d.]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;但是说到进攻,还是想谈一下两个主攻,希尔刚刚我们一传统计的时候,统计她接了10个一传,但是我们看进攻,希尔有31次进攻,整个进攻比例占到全队的30.39%,但是进攻得分只有8分,成功率惊人的只有25.81%。0);var s=r.__quc_moitor_imgs={},o=e.utils.monitor.send=function(n){if(!a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!t%32return n}function l(e){var t,n=[];而达内西虽然发球数很多,但是有一个踩线失误还是挺不应该的,所以从这场球来看,大发体育平台科内利亚诺的发球性能最好的就是沃沃什这点了。case r.SMS_TOKEN_EMPTY.errno:case r.SMS_TOKEN_INCORRECT.errno:returnsms-token}return e-=e>\u4e4b\u540e\u770b\u53d1\u7403\uff0c\u5176\u5b9e\u53d1\u7403\u8fd9\u9879\u6280\u672f\uff0c\u662f\u6574\u573a\u6bd4\u8d5b\u7684\u5f00\u7aef\uff0c\u800c\u6211\u4eec\u770b\u79d1\u5185\u5229\u4e9a\u8bfa\u7684\u53d1\u7403\uff0c\u4ece\u6570\u636e\u53cd\u6620\u6765\u770b\uff0c\u5fb7\u514b\u9c81\u4f0a\u592b\uff0c\u8fbe\u5185\u897f\uff0c\u6c83\u6c83\u4ec0\u7684\u53d1\u7403\u5e94\u8be5\u662f\u5361\u5bf9\u65b9\u8f6e\u6bd4\u8f83\u591a\u7684\uff0c\u6027\u4ef7\u6bd4\u4e0a\u6765\u8bf4\uff0c\u6c83\u6c83\u4ec0\u7684\u53d1\u7403\u53ef\u80fd\u8981\u9ad8\u4e00\u4e9b\u3002\u4f46\u662f\u8fd9\u573a\u7403\u5e0c\u5c14\u7684\u53d1\u7403\u6ca1\u6709\u53d1\u51fa\u6765\uff0c8\u6b21\u53d1\u7403\u5c31\u6709\u4e24\u6b21\u5931\u8bef\uff0c\u5176\u5b9e\u5e0c\u5c14\u7684\u53d1\u7403\u4e00\u76f4\u90fd\u662f\u5979\u7684\u7279\u70b9\uff0c\u4f46\u662f\u5e0c\u5c14\u6ca1\u53d1\u51fa\u5e94\u6709\u7684\u6c34\u5e73\uff0c\u4e5f\u662f\u8fd9\u573a\u7403\u5e0c\u5c14\u81ea\u8eab\u72b6\u6001\u95ee\u9898\uff0c\u53d1\u6263\u62e6\u57fa\u672c\u4e0a\u90fd\u6ca1\u6709\u592a\u5927\u53d1\u6325\u3002\u800c\u8fbe\u5185\u897f\u867d\u7136\u53d1\u7403\u6570\u5f88\u591a\uff0c\u4f46\u662f\u6709\u4e00\u4e2a\u8e29\u7ebf\u5931\u8bef\u8fd8\u662f\u633a\u4e0d\u5e94\u8be5\u7684\uff0c\u6240\u4ee5\u4ece\u8fd9\u573a\u7403\u6765\u770b\uff0c\u79d1\u5185\u5229\u4e9a\u8bfa\u7684\u53d1\u7403\u6027\u80fd\u6700\u597d\u7684\u5c31\u662f\u6c83\u6c83\u4ec0\u8fd9\u70b9\u4e86\u30020;我们不得不说,在这样的高水平的比赛里面,塞拉依旧是作为主接一传的人来接一传,虽然有接的不好的时候,但是调整能力还是很强的,而且现在随着塞拉接一传数量的增多,她自己在接一传的自信心上变得很强,虽然我被冲击,我也会被迫接飞,但是我在一个球质量不好之后,可以马上调整,然后下一个就知道怎么去接了,而且塞拉在接完一传后的调整能力也很强,这个是我们在塞拉身上看到的进步点。=i.length){if(void 0===s[i]o.length>点击“提交”后,我们会向您的邮箱发送一封验证邮件,请按照邮件中的提示完成操作。==n?n:t},remove:function(e){this.object?this.object.remove(e):this.store.removeAttribute(e)}},a={init:function(){this.data=this.data{}},set:function(e,t){this.data[e]=t},get:function(e,t){var n=this.data[e];path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;var t=e.$,n=立即登录,r=e.ERROR={REALNAME_EMPTY:{errno:204,errmsg:请输入您的真实姓名},REALNAME_INVALID:{errno:227,errmsg:请确认您输入的真实姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY:{errno:1030,errmsg:请输入360帐号},ACCOUNT_INVALID:{errno:1035,errmsg:请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE:{errno:1037,errmsg:该帐号已经注册,+n},USERNAME_DUPLICATE:{errno:213,errmsg:用户名已经被使用,+n},USERNAME_EMPTY:{errno:215,errmsg:请输入用户名},USERNAME_INAPPROPRIATE:{errno:225,ermsg:用户名包含不适当内容},USERNAME_INVALID:{errno:199,errmsg:用户名应为2-14个字符,支持中英文、私企电厂有哪些数字或_},USERNAME_NUMBER:{errno:200,errmsg:用户名不能全为数字},NICKNAME_EMPTY:{errno:205,errmsg:请输入昵称},NICKNAME_DUPLICATE:{errno:260,errmsg:昵称已经被使用},NICKNAME_INAPPROPRIATE:{errno:226,errmsg:昵称包含不适当内容},NICKNAME_NUMBER:{errno:262,errmsg:昵称不能全部是数字},NICKNAME_INVALID:{errno:15e3,errmsg:昵称应为2-14个字符,支持中英文、数字、_或.},EMAIL_EMPTY:{errno:203,errmsg:请输入邮箱},EMAIL_INVALID:{errno:1532,errmsg:邮箱格式有误},EMAIL_NOT_ACTIVATED:{errno:2e4},MOBILE_EMPTY:{errno:1107,errmsg:请输入手机号},MOBILE_INVALID:{errno:1100,errmsg:手机号格式有误},MOBILE_DUPLICATE:{errno:1106,errmsg:该手机号已经注册,+n},CAPTCHA_INVALID:{errno:78e3,errmsg:验证码错误请重新输入},CAPTCHA_INVALID_OLD:{errno:1670,errmsg:验证码错误请重新输入},CAPTCHA_EMPTY:{errno:78002,errmsg:请输入验证码},CAPTCHA_APPID_INVALID:{errno:1300,errmsg:验证码格式有误},SMS_TOKEN_EMPTY:{errno:1350,errmsg:请输入校验码},SMS_TOKEN_INCORRECT:{errno:1351,errmsg:校验码输入有误},PASSWORD_EMPTY:{errno:211,errmsg:请输入密码},PASSWORD_INVALID:{errno:1065,errmsg:密码长度应为6-20个字符},PASSWORD_LEVEL_LOW:{errno:54999,errmsg:密码安全级别过低},PASSWORD_WEAK:{errno:54999,errmsg:密码弱,有风险,请重新输入},PASSWORD_ORDERED:{errno:54999,errmsg:密码不能为连续字符},PASSWORD_CHAR_REPEAT:{errno:54999,errmsg:密码不能全为相同字符},PASSWORD_WRONG:{errno:220,errmsg:登录密码错误,请重新输入},PASSWORD_NOT_MATCH:{errno:1091,errmsg:两次密码输入不一致},PASSWORD_FULL_SHARP:{errno:54e3,errmsg:密码不能包含中文字符,请重新设置},IDENTIFY_EXPIRE:{errno:153e3},NOT_SIGNED_IN:{errno:1501,errmsg:用户未登陆},UNKNOWN_ERROR:{errno:999999,errmsg:未知错误},SUCCESS:{errno:0,errmsg:操作成功},TIME_OUT:{errno:1,errmsg:网络超时}},i=e.utils=e.utils{},s={1105:该手机号未注册360帐号,1402:手机号当天发送短信次数超限,201:该邮箱已经注册,+n,3e4:该手机号已经注册,请直接用手机号登录,30007:该手机号已经注册,请直接用手机号登录,65002:该帐号未开启短信登录功能,立即开启,65001:该帐号只能通过短信登录,关闭此功能,221:帐号被封禁,点此联系客服,78001:提交过于频繁,请稍后重试};for(var i,s=n,o=e.split(.);case r.EMAIL_EMPTY.errno:case r.EMAIL_INVALID.errno:returnemail;return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});e.unshift(this),t.extend.apply(null,e)},setCaptchaUrl:function(e){this._captchaUrl=e},getCaptchaUrl:function(n,r){var i=this,s=i._captchaUrl,o=t.Deferred();return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)}?

 if(n-1)return-4;d?c=e.utils.storage(local):(d=u.qucGuid(u.qucGuid=e.utils.getGuid()),c=e.utils.storage(page));QHPass.validate={checkRealName:function(e){return e=o.trim(e),r(e)?u.REALNAME_EMPTY:!e.utils.cache={read:function(u,a,f){function l(){v[d]=v[d]{},v[d][m]=h,c.set(s,e.utils.JSON.stringify(v))}i.isPlainObject(a)&&(f=a),f=f{};casepage:t=a}return t.init&&t.init(),t},h&&u.init()}(QHPass),function(e){use strict;return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};var n=this.store.getAttribute(e);casesession:try{t=window.sessionStorage?i:a}catch(e){t=a}break;e.getConfig=function(e,r){r=void 0!case-2:return u.PASSWORD_CHAR_REPEAT;this.store.load(this.storeName);var a={expires:2592e7,path:/,domain:o.toLowerCase().replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,.$1)}。

 1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;==n?n:t},set:function(e,n){return t.isPlainObject(e)?t.extend(this._data,e):this._data[e]=n,this},setDeferred:function(n){var r=this;if(!return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;case r.ACCOUNT_EMPTY.errno:case r.ACCOUNT_INVALID.errno:case r.ACCOUNT_DUPLICATE.errno:returnaccount;]*)(;1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};0);0:boolean!case r.PASSWORD_INVALID.errno:case r.PASSWORD_EMPTY.errno:case r.PASSWORD_CHAR_REPEAT.errno:case r.PASSWORD_ORDERED.errno:case r.PASSWORD_WEAK.errno:case r.PASSWORD_WRONG.errno:case r.PASSWORD_LEVEL_LOW.errno:returnpassword。

 case r.ACCOUNT_EMPTY.errno:case r.ACCOUNT_INVALID.errno:case r.ACCOUNT_DUPLICATE.errno:returnaccount;r--){var i=parseInt(e.charCodeAt(r),10);0,n,i),e;e.DEBUG&&e.getConfig(useMonitor,!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!==e.errno&&void 0!r=t}return!r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!var c=3,h=setInterval(function(){--c0&&e.utils.initPlaceholder(r)})}(QHPass),function(e){use strict;case r.NICKNAME_EMPTY.errno:case r.NICKNAME_INVALID.errno:case r.NICKNAME_DUPLICATE.errno:case r.NICKNAME_INAPPROPRIATE.errno:case r.NICKNAME_NUMBER.errno:returnnickname;0),width:n.outerWidth(!var t=e.$,n={title:欢迎登录360,content:,width:460,height:auto,closeSelector:.quc-panel-close,titleSelector:.quc-panel-title,contentSelector:.quc-panel-bd,closeRemove:!t=n.Deferred();this.$mask.css({height:n.outerHeight(!刚刚我们也谈到了进攻上能打开还是沃沃什的功劳,这张图就可以告诉我们答案,大家可以看,科内利亚诺的边副攻的进攻比例,基本上可以到2:8,这样的比例就说明了在科内利亚诺的组织当中虽然是依靠两边拉开的打法,但是在战术融入中,副攻的进攻也是加进来的,而且基本上强队的组织中,2:8到3:7的副攻和边攻进攻比例是比较正常的,像中国女排超级联赛里面北汽曾经有1:9的时候存在,那就太低了,天津女排有一场是4:6基本上快到1:1了,那就太依赖副攻了。0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!t=n.Deferred()。

 e.getQuickLoginUserLength=function(e){t.resolve(e)},t.always(function(){t=null,clearTimeout(f),a.remove()})}t.then(function(t){i(n.extend({},e.ERROR.SUCCESS,{status:t.us0?1:2,userLength:t.us}))},function(){i(n.extend({},e.ERROR.TIME_OUT))})}}(QHPass),function(e){use strict;0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});)if(i=o.shift(),0!0)).post()}};return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);n).attr(src,o).hide();for(var i in r)r.hasOwnProperty(i)&&r[i].errno==e&&(n=r[i],n.errmsg=t)。

 case r.USERNAME_EMPTY.errno:case r.USERNAME_INVALID.errno:case r.USERNAME_DUPLICATE.errno:case r.USERNAME_NUMBER.errno:case r.USERNAME_INAPPROPRIATE.errno:returnusername;!case r.USERNAME_EMPTY.errno:case r.USERNAME_INVALID.errno:case r.USERNAME_DUPLICATE.errno:case r.USERNAME_NUMBER.errno:case r.USERNAME_INAPPROPRIATE.errno:returnusername;if(n>\u5f53\u7136\u8fd9\u573a\u7403\uff0c\u5bf9\u4e8e\u79d1\u5185\u5229\u4e9a\u8bfa\u6765\u8bf4\uff0c\u7f8e\u4e2d\u4e0d\u8db3\u7684\u4e00\u4e2a\u70b9\u5e94\u8be5\u5c31\u662f\u5e0c\u5c14\uff0c\u786e\u5b9e\u53d1\u6325\u4e0d\u597d\uff0c\u53d1\u7403\u6ca1\u53d1\u51fa\u6765\uff0c\u8fdb\u653b\u80fd\u529b\u4e5f\u6ca1\u6709\u592a\u9ad8\u7684\u6210\u529f\u7387\uff0c\u62e6\u7f51\u4e5f\u6ca1\u6709\u53d1\u6325\uff0c\u6240\u4ee5\u8fd9\u573a\u7403\u5e0c\u5c14\u8fd9\u70b9\u72b6\u6001\u57fa\u672c\u4e0a\u53ef\u4ee5\u7528\u4f4e\u8ff7\u6765\u8868\u8ff0\u4e86\u3002\u5f53\u7136\uff0c\u8fd9\u573a\u7403\u62ff\u4e0b\u4e86\u4e5f\u5c31\u6ca1\u4ec0\u4e48\u4e86\uff0c\u786e\u5b9e\u6cd5\u5e03\u91cc\u65af\u8fd9\u70b9\u5728\u4e09\u70b9\u653b\u8f6e\u7684\u8fdb\u653b\u62ff\u5f97\u5f88\u51fa\u8272\uff0c\u800c\u4e14\u5168\u573a\u7684\u5b58\u5728\u611f\u4e5f\u6bd4\u8f83\u5f3a\uff0c\u5fb7\u514b\u9c81\u4f0a\u592b\u7684\u80cc\u98de\u4e5f\u5f88\u51fa\u8272\uff0c\u786e\u5b9e\u5f25\u8865\u4e86\u5e0c\u5c14\u8fd9\u70b9\uff0c\u8fd9\u4e5f\u662f\u56e2\u961f\u7684\u8868\u73b0\u4e86\u3002).attr(t).hide();当然,这场球如果说出心里表现最好的运动员,我感觉是塞拉和沃沃什,塞拉这点保证了一传和进攻,沃沃什保证了串联,从整个节奏上来说,虽然中局的时候,科内利亚诺有落后的时候,但是感觉不出她们会慌,大发体育平台整个节奏依旧很顺畅,这其实就是自身队员之间比较信任,以及二传的节奏上做得很好,所以说,沃沃什这场球确实给我留下了深刻的印象。0);(this.checkUsername(e)&&this.checkEmail(e)&&this.checkMobile(e))&&u.ACCOUNT_INVALID},checkCaptcha:function(e){return e=o.trim(e),r(e)?u.CAPTCHA_EMPTY:!var i,s=[];return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};isNaN(e))&&u.SMS_TOKEN_INCORRECT},checkPassword:function(e,t){if(e=String(e),r(e))return u.PASSWORD_EMPTY;var r=e.utils.throttle(n.adjustPosition,10,!上个周期,那个一传直接不行的糙妹子直接变成了全面攻手,而且我觉得,塞拉已经是世界顶尖级的主攻手了。s.set(i,u,a)}return function(){return u}}();再一个就是希尔这个位置,确实费内巴切基本上没有找希尔这点,但是这场球打得我感觉希尔是科内利亚诺比较弱的一点,因为发球没有找她,进攻上也没有太发挥,不过希尔在自己能接到的一传数中,质量保证的还不错。1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:。

 0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};e.utils.storage=function(e){var t;1};当然这场球,对于科内利亚诺来说,美中不足的一个点应该就是希尔,确实发挥不好,发球没发出来,进攻能力也没有太高的成功率,拦网也没有发挥,所以这场球希尔这点状态基本上可以用低迷来表述了。0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};t.isPlainObject(s[i]))return r;e.getUserInfo=function(n,r,i){returnfunction==t.type(n)&&(i=r,r=n,n=void 0),e.sync.getUserInfo(n).done(function(e){r&&r(e)}).fail(function(e){i&&i(e)})}}(QHPass),function(e){use strict。

 return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var e=u[0].contentWindow,n=e.document,s=r.store=n.createElement(input);return t._initFlag?t.reset():(t._initFlag=!return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!o&&t.indexOf(@)=0;0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!return o.each(s,function(e,t){/\d/.test(t)?u.d=1:/[a-zA-Z]/.test(t)?u.c=1:u.o=1}),t=u.d+u.c+u.o+(n9?2:1),t=Math.max(3,t)}var o=e.$,u=e.ERROR,a=[,abcabc,abc123,a1b2c3,aaa111,123abc,123456abc,abc123456,qwerty,qwertyuiop,qweasd,123qwe,1qaz2wsx,1q2w3e4r,1q2w3e4r5t,asdasd,asdfgh,asdfghjkl,zxcvbn,qazwsxedc,,admin,password,[email protected],passwd,Password,Passwd,Iloveyou,Woaini,iloveyou,Wodemima,Woaiwojia,tamade,nimade,123789,1234560,123465,123321,102030,100200,4655321,987654,123123,123123123,121212,111222,12301230,168168,456456,321321,521521,5201314,520520,201314,211314,7758258,7758521,1314520,1314521,147258369,147852369,159357,741852,741852963,654321,852963,963852741,115415,123000,];当然我们也注意到了德吉纳罗的一传到位率确实不高,但是起球率却很高,高达了60%,其实德吉纳罗这场的发挥在一传端并不如防守端发挥那么好,不过不得不说,德吉纳罗的防守,尤其是斜线位置防四号位,确实世界上没有几个自由人能做到她这样的预判,而且意大利队员的特点真的是中和了亚洲的快和欧洲的高,像自由人这样的技术,德吉纳罗真的很难让人找到毛病,困难球的调整,甚至能垫出速度来,这没有功夫可出不来。=a.type(t)&&(n=t,t=!然后第二个是二四号位的进攻比例,我们也看出来了,基本上就是1:1了,这对于二传的组织来说,一看这个数据就明白,二传是平衡两翼的思路,而且这样的比例也表示了,科内利亚诺的进攻是很平均的,都有拿分的能力。s;因为基本上每个人的进攻机会都不。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。